Regulament de functionare

Regulamentul de funcționare al Asociației Reiki Usui®

Prezentul document este o completare a Statutului ASOCIAȚIEI REIKI USUI® și are scopul de a reglementa anumite aspecte de funcționare ale asociației. Prezentul document se completează cu codul etic al practicantului Reiki care este afișat pe pagina web.

1. Legitimația

1.1.Cei care primesc aprobarea de aderare la asociație vor primi legitimația Asociației Reiki Usui®. Aceste legitimații sunt anuale (vor avea afișate pe aversul legitimației anul valabilității) și vor avea fotografia persoanei. Legitimațiile vor fi vizate prin ștampila și semnatura președintelui asociației.
1.2. Membrii asociației care nu plătesc cotizațiile la zi și nu depun un document prin care să solicite amânarea la plată, după o întârziere de 90 de zile, conform Statului vor fi excluși din asociație. În această situație au obligația de a preda, personal sau prin poștă – scrisoare recomandată- legitimația pentru a fi anulată în termen de 10 de zile de la încetarea calității de membru al asociației. În cazul în care nu se predau aceste legitimații, se vor face cunoscute numerele legitimaților care vor deveni nule și numele persoanelor.
1.3. În cazul pierderii acestor legitimații, va fi anunțat Președintele asociației și în baza unei cereri simple și a unei fotografii se va elibera un duplicat al legitimației.
1.4. Legitimațiile sunt nominale și ele nu pot fi cedate către alte persoane.
1.5. Legitimațiile pot fi utilizate și în alte locuri decât la asociație, cu mențiunea că niciun membru al asociației NU are dreptul să vorbească în numele asociației și nici să reprezinte asociația în mass-media, la instituții și în fața altor organizații/ asociații/ grupări fără acordul în scris din partea ARU.

 

2. Comunicarea între membrii

2.1. Membrii au la dispoziție adresa de e-mail a asociației as.reiki.usui@gmail.com.
2.2. Este interzisă folosirea adresei email a asociației și a membrilor pentru corespondențe de genul “forward, ppt etc” sau alte texte și imagini care NU se referă concret la obiectul de activitate al asociației sau la Reiki.

 

3. Reguli de conduită în cadrul întâlnirilor

3.1.Scopul întâlnirilor ARU este schimbul de experiență și practica Reiki; astfel relațiile dintre membri în cadrul întâlnirilor ARU se vor baza pe toleranță și respect;

3.2.Membrii vor asculta punctul de vedere al celorlați, fără a-și impune punctul personal de vedere asupra celorlalți;

3.3.Fiecare membru are dreptul să vorbească la întâlniri și în acest sens fiecare va vorbi pe rând, își va expune punctul de vedere, fără să comenteze răuvoitor ceea ce a spus celălalt și fără a intra în polemici personale;

3.4.Membrii nu-și vor promova propriile servicii/ cursuri/produse la întâlniri, promovarea acestora putându-se efectua în cadrul Bazarului ARU, creat în mod special în acest sens.

 

4. Propuneri pentru activitatea asociației

Fiecare membru este invitat și rugat să vină cu propuneri de activități/ îmbunătățirea activităților ARU, comunicându-le către Președinte și liderii de grup. Pentru ca activitatea asociației sî fie cât mai aproape de nevoile voastre, rugăm membrii ARU să completeze cu sugestiile lor chestionarul de la pagina „Chestionar pentru membrii ARU”.

 

Extras din Satutul ASOCIAȚIEI REIKI USUI® și Actul adițional nr. 1/2014

cu privire la organizarea și funcționarea asociației

CAPITOLUL V: ORGANIZAREA ASOCIAȚIEI

Art. 22 din CAP. V: ORGANIZAREA ASOCIAȚIEI
Adunarea Generală a membrilor este organul de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor care au sau au dobandit toate drepturile si obligatiile membrilor.
Competenta Adunarii Generale a membrilor fondatori cuprinde:
a.    stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;
b.    aprobarea anuala a planului general de activitate;
c.    aprobarea anuala a bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil, descarcand astfel de responsabilitate Consiliul Director, o data cu incheierea exercitiului financiar, exercitiu financiar ce corespunde cu cel calendaristic 01 ianuarie – 31 decembrie;
d.    alegerea si revocarea membrilor consiliului director;
e.    alegerea si revocarea cenzorului;
f.    infiintarea de filiale, sucursale etc;
g.    infiintarea unui Consiliu de Disciplina si a unui Cod Etic al asociatiei, daca va hotari ca este necesar;
h.    modificarea actului constitutiv si a statutului;
i.    dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare.

Adunarea Generala se intruneste cel putin o data pe an sau ori de cate ori se impune luarea unei hotarari urgente, legate de activitatea asociatiei, si are drept de control permanent asupra Consiliului Director si asupra Cenzorului. Aceasta se poate convoca si la solicitarea Presedintelui sau Consiliului Director.

Fiecare membru care are sau a dobandit toate drepturile si obligatiile membrilor, are dreptul la un vot secret, in scris, chiar daca are cota de participare si la o persoana juridica membru al asociatiei, iar hotararile se considera adoptate cu un cvorum de jumatate plus unu din cei prezenti. Oricare dintre membrii poate imputernici un alt membru care are sau a dobandit toate drepturile si obligatiile membrilor pentru a-si exprima dreptul de vot, in scris, in cazul in care nu poate participa la intalnirea Adunarii Generale a membrilor, prin emiterea unui mandat scris sau prin procura speciala in acest sens.

Adunarea Generala este valabil constituita daca sunt prezenti ½ dintre membrii asociatiei sau daca membrii care lipsesc au cedat dreptul lor de vot celorlalti participanti, conform aliniatului anterior.


Art. 27 din CAP. V: ORGANIZAREA ASOCIATIEI
Consiliul Director reprezinta organul executiv al Asociatiei si asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale a membrilor fondatori. El este alcatuit din 6 membri fondatori si are urmatoarea componenta:  presedinte, 3 vicepresedinti, trezorier si secretar.

Consiliul Director se intruneste de cate ori activitatile prevazute in Statut o cer.

Membrii Consiliului Director se aleg din randul membrilor asociatiei in cadrul Adunarii Generale, prin vot secret sau vot deschis o data la doi ani, cu exceptia Presedintelui care se alege o data la 4 ani. Pot participa la alegeri pentru functie cei care au achitata cotizatia la zi; au depus candidatura in scris pentru functia pe care doresc sa candideze; au competente de minim 3 ani de nivel de maestru si profesor Reiki intr-una dintre scolile Reiki traditionale si au activitate in Reiki; sunt membri in asociatie de minim 2 ani, au luat parte la activitatile asociatiei, cunosc si accepta modul si principiile de functionare ale asociatiei. Daca nu sunt candidaturi suficiente, atunci Presedintele/ Consiliul Director poate face propuneri.

In exercitarea competentei sale, Consiliul Director, are urmatoarele atributii, pe care, cu aprobarea Adunarii Generale a membrilor fondatori, le poate delega si altor persoane fizice sau juridice:
a.    prezinta Adunarii Generale a membrilor fondatori raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;
b.    incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;
c.    poate delega, motivat, atributii si altor pesoane juridice sau fizice;
d.    indeplineste orice alte atributii necesare functionarii asociatiei sau stabilite de Adunarea Generala a membrilor fondatori.

Ca o exceptie la alineatul de sus Consiliul Director, in situatii justificate si bine motivate, poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru ori sunt straine de asociatie pentru a exercita atributii executive si a avea rol in conducerea asociatiei.

Art. 30 din CAP. V: ORGANIZAREA ASOCIATIEI
Presedintele va fi ales o data la 4 ani si indeplineste urmatoarele atributii:
a.    reprezinta asociatia in raport cu alte persoane fizice sau juridice, organizatii si institutii publice sau private, din tara sau strainatate,
b.    incheie acte juridice in numele Asociatiei, dupa consultarea Consiliului Director si in baza bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea Generala;
c.    convoaca sedintele Consiliului Director si ale Adunarilor Generale;
d.    conduce sedintele Adunarilor Generale si ale Consiliului Director;
e.    asigura executarea hotararilor Adunarii Generale a membrilor si ale deciziilor Consiliului Director;
f.    exercita atributiile care revin Asociatiei in calitate de persoana juridica;
g.    reprezinta asociatia in relatia cu mass-media,
h.    analizeaza si aproba cererile de aderare la Asociattie,
i.    exercita orice alte atributii daca acestea sunt de natura sa asigure realizarea scopului si obiectivelor Asociatiei.
j.    tine registrul membrilor fondatori si a membrilor care au dobandit drepturi egale cu a membrilor fondatori.
Presedintele poate angaja financiar asociatia doar cu acceptul Consiliului Director si in baza bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de AGA membrilor pentru anul in curs.
Presedintele raspunde de actele si arhiva asociatiei, avand obligatia sa o preia de la predecesorul sau.

 

Informatii

REIKI a fost fondat ca metodă în anul 1922 de către Mikao Usui sensei, Japonia. Acesta a descoperit Reiki în intenția lui de a găsi calea spre fericire și liniște interioară (Anshin Ritsumei) și apoi a stabilit metoda Reiki pentru îmbunătățirea relației minte-inimă- corp.

Asociația Reiki Usui® a fost fondată în 2006 la Brașov cu motivația comună de a susține comunitatea, de a participa la îmbunătățirea calității vieții, de a crea o imagine reală despre tehnica Reiki în România și de a avea un cadru organizat pentru desfășurarea activităților practicanților Reiki.

Gokai (Principii)

Întocmai astăzi
Nu o să mă enervez,
Nu-mi fac griji,
Sunt recunoscător,
Lucrez cu sârguință,
Sunt amabil cu toți.

DATE

Asociaţia REIKI USUI ®
CUI 20606550, Nr. Înregistrare în Registrul Asociaţilor 90/ 13.12.2006, BCR Sucursala Braşov, RO44RNCB0053068754670001

 SAL PICTOGRAMA 2


We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.