Legea nr.118

din 02.05.2007

privind organizarea şi funcţionarea activităţilor şi practicilor de medicină complementară/alternativă


ÎN VIGOARE DIN 8 AUGUST 2007

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale
Art. 1. - Prezenta lege are drept scop reglementarea activităţilor şi practicilor de medicină complementară/alternativă care vizează prevenirea îmbolnăvirilor, promovarea sănătăţii, vindecarea bolilor şi optimizarea din punct de vedere biopsihosocial şi spiritual a fiinţei umane.
Art. 2. - În sensul prezentei legi, medicina complementară şi/sau alternativă cuprinde acele practici de îngrijiri de sănătate care nu sunt integrate în sistemul principal al serviciilor medicale de sănătate şi sunt folosite ca terapii adjuvante sau pot înlocui terapiile clasice. Practicile şi activităţile de medicină complementară/ alternativă au la bază teoriile, credinţele şi experienţa diferitelor culturi naţionale folosite pentru prevenirea, diagnosticul şi tratamentul bolilor somatice şi psihice.
Art. 3. - (1) Domeniul medicinei complementare/alternative cuprinde practici şi terapii naturiste, biologice, de nutriţie, terapii manuale, bioelectromagnetice şi energetice.
(2) Principalele domenii de practică ale medicinei complementare/alternative recunoscute pe plan mondial sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. Alte domenii de practică în medicina complementară/alternativă pot fi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice. Pentru fiecare dintre aceste domenii se vor crea de către asociaţiile din fiecare domeniu, în cazul în care nu există deja, standarde ocupaţionale care se revizuiesc periodic şi se aprobă conform reglementărilor legale în vigoare.


CAPITOLUL II
Dreptul de practică şi organizarea activităţilor de medicină complementară/alternativă
Art. 4. - (1) Activităţile şi practicile de medicină complementară/alternativă pot fi exercitate de următoarele categorii profesionale, în condiţiile prevăzute de lege:

a) medici, medici dentişti şi farmacişti;

b) psihologi;

c) absolvenţi ai altor instituţii de învăţământ superior.

(2) Pentru a deveni practicieni de medicină complementară/alternativă, persoanele prevazute la alin. (1) sunt obligate să posede autorizaţia de liberă practică eliberată, conform legii, de Ministerul Sănătăţii Publice cu avizul Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar.

Art. 5. - Autorizaţia de liberă practică de medicină complementară/alternativă se eliberează pe baza următoarelor acte:

a) diploma eliberată de instituţia de învăţământ superior sau atestatul ori certificatul de pregătire specifică în domeniu;

b) certificat de cazier judiciar;

c) certificat de sănătate;

d) avizul Ordinului Practicienilor de Medicină Complementară/Alternativă.

Art. 6. - (1) În vederea exercitării medicinei complementare/alternative, practicianul de medicină complementară/alternativă aderă la Ordinul Practicienilor de Medicină Complementară/Alternativă.

(2) Ordinul Practicienilor de Medicină Complementară/Alternativă se organizează şi funcţionează ca organizaţie profesională, neguvernamentală, apolitică, având ca obiect de activitate controlul şi supravegherea exercitării profesiei de practician de medicină complementară/alternativă.

(3) Ordinul Practicienilor de Medicină Complementară/Alternativă se organizează şi funcţionează la nivel teritorial şi naţional.

(4) Regulamentul de organizare si functionare al Ordinului Practicienilor de Medicina Complementara/Alternativa se aproba prin ordin al ministrului sanatatii publice.

(5) Autorizaţia de liberă practică a practicienilor de medicină complementară/alternativă se reînnoieşte obligatoriu la interval de 3 ani de către Ministerul Sănătăţii Publice cu avizul Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar.

Art. 7. - Practicarea acupuncturii, a homeopatiei, a apiterapiei, a fitoterapiei, a chiropracticii şi a osteopatiei, a medicinei tradiţionale orientale este permisă numai medicilor, medicilor dentişti sau, după caz, farmaciştilor şi este reglementată de Ministerul Sănătăţii Publice, prin norme.

Art. 8. - Practicianul de medicină complementară/alternativă care nu posedă diplomă de medic, medic dentist sau, după caz, farmacist sau care nu a obţinut autorizaţie de liberă practică în domeniul respectiv este obligat să efectueze o pregătire specifică de scurtă durată recunoscută de Ministerul Sănătăţii Publice, corespunzatoare standardelor ocupaţionale aprobate prin reglementările legale în vigoare.

Art. 9. - (1) Practicianul de medicină complementară/alternativă care nu este medic, medic dentist sau, după caz, farmacist nu poate exercita anumite activităţi şi practici medicale stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice şi Colegiul Medicilor din România şi nu poate folosi titlurile de doctor, medic, medic dentist sau, după caz, farmacist.

(2) Medicii, medicii dentişti sau, după caz, farmaciştii practicieni de medicină complementară/alternativă cu autorizaţie de liberă practică eliberată de Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentişti din România sau de Colegiul Farmaciştilor din România pentru un anumit domeniu pot trata anumite afecţiuni corespunzătoare domeniului respectiv şi pot prescrie anumite medicamente/tratamente complementare şi/sau alternative conform metodologiei stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice, potrivit reglementărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

(3) Practicienii autorizaţi în domeniul medicinei complementare/alternative, care nu sunt medici, medici dentişti sau, după caz, farmacişti, pot interveni, după caz, în completarea şi/sau continuarea terapiilor medicale, conform unor reguli precise de procedură, numai cu acordul scris al pacientului, la recomandarea scrisă a unui medic.

Art. 10. - Practicianul de medicină complementară/alternativă are dreptul să folosească numai cunoştinţele, mijloacele şi metodele pentru care este autorizat şi atestat, conform standardului ocupaţional aprobat din domeniul respectiv.

Art. 11. - (1) Tehnicile şi practicile de medicină complementară/alternativă se desfasoară în cabinete de terapie complementară/alternativă organizate conform legii ca societăţi comerciale sau activităţi independente desfăşurate de persoane fizice, cu acest obiect de activitate.

(2) Medicii, medicii dentişti sau, după caz, farmaciştii practicieni de medicină complementară/alternativă îşi pot organiza cabinete medicale conform legii.

(3) Denumirea de "centru de îngrijiri de sănătate" nu poate fi utilizată dacă nu există cel puţin un angajat medic sau asistent medical.

Art. 12. - Practicarea medicinei complementare/alternative este permisă şi în anumite instituţii medicale alături de medicina clasică, alopată, pe baza normelor elaborate de Ministerul Sănătăţii Publice şi Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentişti din România şi de Colegiul Farmaciştilor din România.

Art. 13. - Practicianul de medicină complementară/alternativă este obligat să ţină evidenţa pacienţilor trataţi, a metodelor şi a mijloacelor de tratament folosite pentru fiecare caz.

Art. 14. - (1) Prepararea, producerea şi distribuţia remediilor folosite de medicina complementară/alternativă este strict reglementată de Ministerul Sănătăţii Publice.

(2) Autorizaţia pentru producerea şi distribuţia remediilor se eliberează de Ministerul Sănătăţii Publice.

Art. 15. - Vânzarea produselor homeopatice, a medicaţiei complementare/alternative şi a altor remedii se face în unităţile farmaceutice autorizate de Ministerul Sănătăţii Publice şi în magazine autorizate corespunzător normelor legale.

CAPITOLUL III
Drepturile şi accesul pacienţilor la terapii şi practici de medicină complementară/alternativă
Art. 16. - Toate persoanele au acces liber la tratamente şi practici de medicină complementară/alternativă, reglementate conform legii.

Art. 17. - Persoanele care se adresează unui practician de medicină complementară/alternativă beneficiază de tratament de medicină complementară/alternativă numai după exprimarea, în scris, a acordului de voinţă.

Art. 18. - (1) Persoanele care se adresează unui practician de medicină complementară/alternativă beneficiază de confidenţialitatea datelor privind starea de sănătate.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să primească informaţii scrise, accesibile şi usor de înţeles, pentru a cunoaşte beneficiile şi riscurile la care se expun.

Art. 19. - Practicile şi procedurile de care beneficiază persoanele tratate de medicii, medicii dentişti sau, după caz, farmaciştii practicieni de medicină complementară/alternativă ori de practicienii autorizaţi în domeniul medicinei complementare/alternative sunt stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice şi de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, sunt prevazute în contractul-cadru şi sunt decontate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

CAPITOLUL IV
Organizaţii profesionale ale practicienilor de medicină complementară/alternativă şi controlul exercitării activităţilor

Art. 20. - În cadrul Ordinului Practicienilor de Medicină Complementară/Alternativă funcţionează comisii de specialitate pentru fiecare domeniu de practică de medicină complementară/alternativă, care au obligaţia să reglementeze activitatea profesională a practicienilor din fiecare domeniu specific.

Art. 21. - (1) Ordinul Practicienilor de Medicină Complementară/Alternativă este obligat să elaboreze Codul de etică profesională, cu sprijinul comisiilor de specialitate.

(2) Codul de etică profesională cuprinde drepturile de practică, sancţiunile disciplinare pentru incompetenţă profesională, restricţii de practică în caz de incompatibilitate sau de afectare a sănătăţii pacientului.

Art. 22. - Evidenţa practicienilor de medicină complementară/alternativă se ţine în Registrul unic al practicienilor de medicină complementară/alternativă, care se pastreaza la sediul Ordinului Practicienilor de Medicină Complementară/Alternativă şi se comunică în mod obligatoriu Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar.

Art. 23. - Ministerul Sănătăţii Publice, Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentişti din România şi Colegiul Farmaciştilor din România stabilesc, cu consultarea Ordinului Practicienilor de Medicină Complementară/Alternativă, curriculum de studii pentru instituţiile care pregătesc practicieni de medicină complementară/alternativă pentru a garanta nivelul de calificare.

Art. 24. - (1) Ministerul Sănătăţii Publice înfiinţează, în cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare din Domeniul Sanitar, Departamentul de medicină complementară/alternativă care îndrumă şi controlează activităţile în domeniu, inclusiv pregatirea profesională a practicienilor de medicină complementară/alternativă.

(2) Departamentul de medicină complementară/alternativă acreditează furnizorii şi programele de formare profesională pentru practicienii de medicină complementară/alternativă.

CAPITOLUL V

Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 25. - Încălcarea prevederilor prezentei legi, inclusiv culpa profesională, atrage răspunderea patrimonială, disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz.

Art. 26. - În aplicarea prezentei legi Ministerul Sănătăţii Publice emite norme metodologice, în termen de un an de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 27. - În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a normelor metodologice prevăzute la art. 26, toţi practicienii de medicină complementară/alternativă care desfăşoară sub orice formă activităţi şi practici de medicină complementară/alternativă vor fi supuşi procedurilor de autorizare prevăzute de prezenta lege.

Art. 28.  - Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 29. - La data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziţii contrare se abrogă. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia
României, republicată.


PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR                                                    PREŞEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU                                                                                 NICOLAE VĂCĂROIU
Bucureşti, 2 mai 2007.

ANEXA
Domenii de practica in medicina complementara/alternativa (conform clasificarii elaborate de Organizatia Mondiala a Sanatatii)

Practici farmacologice şi biologice Practici herbaliste Dietă, nutriţie, stil de viaţa Sisteme alternative la practi- ca medicală Terapii manuale Aplicaţii bioelectro- magnetice şi energeti- ce
1 2 3 4 5 6

Agenti antioxidanti

Apiterapie

Terapii pentru cresterea imunitatii

Terapii meta- bolice Agenti oxidanti(ozon, hidrogen, peroxid)

Argiloterapie

Terapie herbala

Algoterapie

Aromaterapie

Oligoterapie

Schimbarea stilului de viaţa - life style

Terapie Gerson T.BI GU

Terapie macrobiotica

Megavitamine

Vegetaria- nism

Feng Shui

Suplimente alimentare

Acupunctura

Homeopatie

Qigong medical Naturopatie

Yoga

Ayurveda

Astrologie medicală

Practici traditionale Su Jok

Medicina traditionala chineza (TCM)

Presopunctura

Tehnica Dian Xue

Chiropractica

Osteopatie

Metoda Feldenkrais

Terapie prin masaj, tui, na

Reflexologie Rofling

Tratamente cu lumina naturala şi artificiala

Electroacupunctura

Campuri electromagnetice Stimulare electrica şi neuromagnetica

Terapie cu camp magnetic

Terapie holografica Spectroscopie

Magnetorezonanta

Reiki

Tehnica radianta

Terapie cu biocamp

Bioritmologie

Cristaloterapie

Cromoterapie

Informatii

REIKI a fost fondat ca metodă în anul 1922 de către Mikao Usui sensei, Japonia. Acesta a descoperit Reiki în intenția lui de a găsi calea spre fericire și liniște interioară (Anshin Ritsumei) și apoi a stabilit metoda Reiki pentru îmbunătățirea relației minte-inimă- corp.

Asociația Reiki Usui® a fost fondată în 2006 la Brașov cu motivația comună de a susține comunitatea, de a participa la îmbunătățirea calității vieții, de a crea o imagine reală despre tehnica Reiki în România și de a avea un cadru organizat pentru desfășurarea activităților practicanților Reiki.

Gokai (Principii)

Întocmai astăzi
Nu o să mă enervez,
Nu-mi fac griji,
Sunt recunoscător,
Lucrez cu sârguință,
Sunt amabil cu toți.

DATE

Asociaţia REIKI USUI ®
CUI 20606550, Nr. Înregistrare în Registrul Asociaţilor 90/ 13.12.2006, BCR Sucursala Braşov, RO44RNCB0053068754670001

 SAL PICTOGRAMA 2


We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.